Szukaj

Regulamin


§ 1 Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument stanowi regulamin, o którym mowa w przepisie art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), zwany dalej Regulaminem.

Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym 366concept.com prowadzony jest przez Agatę Górkę i Macieja Cypryka, działających jako wspólnicy spółki cywilnej „366 Concept Agata Górka Maciej Cypryk s.c.” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 12/5, kod pocztowy: 02-566, NIP: 7282806165 REGON: 363734637; adres korespondencji elektronicznej: hello@366concept.com; telefon kontaktowy: +48 570 480 190

Niniejszy Regulamin określa:

rodzaj i zakres usług świadczonych przez serwis internetowy, znajdujący się pod adresem internetowym sklep.366concept.com, zwany dalej Serwisem;

warunki świadczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis;

tryb postępowania reklamacyjnego;

warunki zawierania i rozwiązywania umów sprzedaży produktów oferowanych przez Serwis.

Regulamin jest udostępniany w Serwisie w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie. Usługobiorca nie jest związany postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób, o którym mowa w niniejszym punkcie oraz ustępie 4 niniejszego paragrafu Regulaminu.

Serwis prowadzony jest przez usługodawcę, zwanego w dalszej części Regulaminu „Usługodawcą” lub „Administratorem”.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.

§ 2 Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

Administrator; Usługodawca, Sprzedawca – Agata Górka i Maciej Cypryk, działający jako wspólnicy spółki cywilnej „366 Concept Agata Górka Maciej Cypryk s.c.” z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławska 12/5, kod pocztowy: 02-566, NIP: 7282806165 REGON: 363734637; adres korespondencji elektronicznej: hello@366concept.com; telefon kontaktowy: +48 570 480 190

Dni robocze  – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy przypadających w te dni;

Formularz Zamówienia – podstrona Serwisu, której prawidłowe uzupełnienie przez Klienta umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Konsument - Klient, będący osobą fizyczna, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Konto – oznaczony indywidualną nazwą i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy.
 4. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora, polegająca na dostarczaniu w sposób regularny, lub w różnych odstępach czasu na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencji elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych, dotyczących promocji, nowych ofert, wydarzeń, konkursów organizowanych przez Administratora.
 5. Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, znajdująca się w aktualnej ofercie Sprzedawcy, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Regulamin – niniejszy dokument;

Serwis – serwis internetowy należący do Administratora, w ramach którego Administrator świadczy Usługi, umożliwiający zawarcie Umowy Sprzedaży;

 1. Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu.

Usługa – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin;

Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usług.

 1. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3 Rodzaj i zakres Usług świadczonych przez Serwis

Administrator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu. W razie braku akceptacji Regulaminu dalsze korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu.

Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi drogą elektroniczną polegające na:

subskrypcji Newslettera.

prowadzeniu Konta w Serwisie;

korzystaniu z Formularza Zamówienia;

Usługi są świadczone przez Administratora nieodpłatnie.

§ 4 Newsletter

Usługa świadczona drogą elektroniczną - subskrypcja Newslettera polega na wysyłaniu w sposób regularny lub w różnych odstępach czasu, średnio dwa razy w miesiącu, na wskazany przez Usługobiorcę adres korespondencji elektronicznej informacji, w tym informacji handlowych, dotyczących promocji, nowych ofert, wydarzeń, konkursów oraz ofert promocyjnych dostępnych wyłącznie dla odbiorców Newslettera organizowanych przez Administratora.

Dane Usługobiorcy podane przy zawarciu umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi subskrypcja Newslettera będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie przez Administratora w celu wysyłania Newslettera i nie będą udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym.

Korzystanie z Usługi subskrypcji Newslettera rozpoczyna się z chwilą wskazania w odpowiedniej sekcji Serwisu adresu korespondencji elektronicznej Usługobiorcy oraz kliknięciu na przycisk „Zamów Newsletter”.

 1. Do zawarcia umowy o świadczenie Usługi subskrypcji Newslettera  wymagane jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych od Administratora, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi drogą elektroniczną, polegającej na  subskrypcji Newslettera może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez złożenie oświadczenia, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: hello@366concept.com.

§ 5 Rejestracja. Konto

 1. Usługobiorca zawiera umowę o prowadzenie Konta w Serwisie poprzez dokonanie Rejestracji, zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu.
 2. Rejestracja nie oznacza wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych oraz na wysyłanie informacji handlowych. Dane Usługobiorcy podane w czasie Rejestracji nie będą wykorzystywane ani przetwarzane w innych celach niż wykonanie Umowy Sprzedaży, przechowywanie informacji o historii zakupów Usługobiorcy oraz zapisanie danych na potrzeby przyszłych zakupów Usługobiorcy w Serwisie.
 3. Rejestracja dokonywana jest przez wypełnienie i przesłanie formularza dostępnego na stronie internetowej pod adresem: www.366concept.com/rejestracja. Do Rejestracji niezbędne jest:
  1. Podanie wymaganych w formularzu danych,
 4. Złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji postanowień Regulaminu oraz Polityki Prywatności oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, co następuje poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane, jednak brak zgody uniemożliwia korzystanie z usług oferowanych przez Serwis. Powyższe nie dotyczy zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, której brak nie uniemożliwia korzystania z Serwisu.
 5. Rejestracja Usługobiorcy jest dokonywana w następstwie podania następujących danych:
  1. Adres e-mail,
 6. Hasło Usługobiorcy.
 7. Na skutek prawidłowej Rejestracji:
  1. Serwis tworzy dla Usługobiorcy Konto, które jest przypisywane do jego adresu e-mail.
 8. Po weryfikacji danych objętych formularzem rejestracyjnym Usługobiorca otrzymuje od Administratora na podany przez Usługobiorcę adres e-mail wiadomość o założeniu Konta.
 9. Po prawidłowym dokonaniu procedury Rejestracji, Usługobiorca otrzymuje możliwość zalogowania się do Serwisu poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła. Po zalogowaniu Usługobiorca może korzystać z Konta.
 10. W razie utraty hasła do Konta Usługobiorca może ustanowić nowe hasło przy pomocy linku dostępnego w zakładce logowania.
 11. Jeden Usługobiorca może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie.
 12. Umowa o świadczenie przez Administratora Usługi prowadzenia Konta w Serwisie jest zawierana na czas nieoznaczony i może być rozwiązana przez Usługobiorcę poprzez samodzielne usunięcie Konta w Serwisie lub poprzez złożenie oświadczenia Administratorowi, w szczególności na adres korespondencji elektronicznej Administratora: hello@366concept.com.
 13. Administrator ma prawo do usunięcia Konta lub jego zablokowania w wypadku:
  1. naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu;

w wypadku nieaktywności Konta przekraczającej okres jednego roku

§ 6 Formularz Zamówienia

 1. Korzystanie z Usługi polegającej na korzystaniu z Formularza Zamówienia rozpoczyna się w chwili dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Serwisie.
 2. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie następujących czynności:
  1. wypełnieniu Formularza Zamówienia; oraz
 3. kliknięciu na stronie Serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.
 4. W Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:
  1. Adresu korespondencji elektronicznej;
 5. Imienia;
 6. Nazwiska;
 7. Adresu (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa);
 8. Numeru telefonu;
 9. Dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT;
 10. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, wymagane jest dodatkowo wskazanie przez Klienta:

Nazwy firmy;

NIP;

Numeru PESEL, w wypadku indywidualnej działalności gospodarczej;

Adresu prowadzenia działalności gospodarczej (ulicy, nr budynku, nr lokalu, miejscowości, kodu pocztowego, państwa).

 1. Ponadto w Formularzu Zamówienia wymagane jest wskazanie danych dotyczących Umowy Sprzedaży:

Nazwy produktu, co następuje poprzez dodanie danego produktu do koszyka;

Ilości poszczególnych Produktów;

Sposobu dostawy Produktów;

Sposobu płatności.

Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy. Usługa Formularz Zamówienia ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

§ 7 Umowa Sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu następuje w drodze złożenia przez Klienta Zamówienia, poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza Zamówienia zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu i niniejszego paragrafu.
 2. Klient może składać Zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem Serwisu.
 3. Klient wypełnia Formularz Zamówienia wskazując w Serwisie Produkt, którym jest zainteresowany poprzez uruchomienie linku ukrytego pod polem „Dodaj do koszyka”.
 4. Procedura składania Zamówienia kończy się w momencie uruchomienia przez Klienta linku ukrytego pod polem „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Dokonanie tej czynności oznacza złożenie Zamówienia i zawarcie ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.
 5. Termin realizacji Zamówienia podany jest w Serwisie, na stronie Produktu, a także w Formularzu Zamówienia.

Dostawa zamówionych Produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8 Ceny i płatności

Ceny Produktów wskazane w Serwisie:

uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT);

podawane są w złotych polskich;

nie uwzględniają kosztów dostawy - koszty dostawy zależą od sposobu dostawy Produktu, od wartości oraz wielkości Zamówienia i podawane są przy wyborze sposobu dostawy Produktu przez Klienta.

Całkowity koszt Zamówienia (cena Produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży:

przelew bankowy – na rachunek wskazany w Formularzu Zamówienia;

PayPal – płatność za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem internetowym www.paypal.com, przelewem lub kartą płatniczą.

W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

Płatności dokonywane poprzez PayPal, o których mowa w ust. 3 lit. b. realizowane są przez agenta rozliczeniowego – PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu. Dane karty płatniczej i rachunku bankowego Klienta są przetwarzane tylko po stronie agenta rozliczeniowego. Sprzedawca nie przechowuje ani nie przetwarza numerów kart i rachunku bankowego.

Jeżeli wybrano płatność PayPal, bezpośrednio po zawarciu Umowy Sprzedaży Klient zostaje przekierowany do serwisu agenta rozliczeniowego w celu zlecenia płatności ze swojego rachunku bankowego lub karty płatniczej.

Aktualny cennik dostawy dostępny jest w Serwisie, podczas składania Zamówienia.

§ 9 Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. W szczególności, oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone:
  1. a. pisemnie na adres Sprzedawcy: 366 Concept Agata Górka Maciej Cypryk s.c.,  ul. Puławska 12/5,  02-566 Warszawa
 2. b. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres korespondencji elektronicznej Sprzedawcy: hello@366concept.com.
 3. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży można pobrać tutaj. Klient może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Serwisie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Klient może zwrócić Produkt na adres: 366 Concept Agata Górka Maciej Cypryk s.c., ul. Tymienieckiego 3, B11, 90-365 Łódź .
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 8. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 10. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Konsumentowi w wypadku, gdy przedmiotem Umowy Sprzedaży jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta.
  1. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu.
 11. Jeżeli zakup Produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu przez Sprzedawcę, dokonywany jest przez Klienta będącego Konsumentem, wówczas Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady produktów na zasadach uregulowanych w przepisach Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r. Nr 141 poz.1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).Sprzedawca może udzielić Klientowi gwarancji jakości w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Warunki gwarancji zostaną określone w osobnym dokumencie dostarczonym Klientowi wraz z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.
 12. Roszczenia z tytułu rękojmi za wady Produktu może być zgłoszone, w szczególności:
 13. pisemnie na adres Sprzedawcy: 366 Concept Agata Górka Maciej Cypryk s.c.,  ul. Puławska 12/5,  02-566 Warszawa
 14. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@366concept.com.
 15. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Konsument może od Umowy Sprzedaży odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże Konsument nie może od Umowy Sprzedaży odstąpić, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na Produkt wolny od wad albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony przez Sprzedawcę lub naprawiany, chyba że wady są nieistotne.
 16. Jeżeli Konsument odstępuje od Umowy Sprzedaży z powodu wady Produktu, strony Umowy Sprzedaży powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia.
 17. Jeżeli Konsument żąda obniżenia ceny z powodu wady Produktu, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
 18. Jeżeli Sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł Konsument.
 19. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Konsumentowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Klient żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
 20. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia zgłoszenia z tytułu rękojmi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 21. Jeżeli Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora nie są realizowane zgodnie z niniejszym Regulaminem, Usługobiorca może złożyć reklamację.
 22. Reklamacja może zostać złożona także wówczas, gdy Usługobiorca lub inna osoba, poddaje pod wątpliwość jakość Usług świadczonych przez Administratora lub uważa, iż jej prawa zostały naruszone w związku z funkcjonowaniem Serwisu.

§ 10 Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Produktów

§ 11 Postępowanie reklamacyjne

Reklamacja może zostać złożona w drodze elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@366concept.com.

W treści zgłoszenia reklamacyjnego należy wskazać następującą treść:

Imię i nazwisko;

Nazwę firmy;

Adres e-mail;

Numer telefonu;

Powód reklamacji i dokładne wskazanie sposobu i zakresu naruszenia;

W razie możliwości, przedstawienie dowodu na poparcie zasadność reklamacji – w szczególność obrazu ze zrzutem ekranu.

Rozpatrzenie reklamacji przez Administratora następuje niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci i o prawidłowej treści.

Odpowiedź na reklamację jest udzielana na adres e-mail, z którego została wysłana.

§ 12 Odpowiedzialność Administratora

Administrator nie gwarantuje zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Usług i nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek niezapewnienia Usługobiorcom takiego dostępu, w szczególności na skutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, w tym w wyniku działania siły wyższej, awarii sprzętu, błędów oraz ingerencji osób trzecich.

Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę, jaka powstała na skutek czasowej niedostępności Serwisu, wynikającej z potrzeby przeprowadzania zmian i modernizacji Serwisu.

Administrator nie jest odpowiedzialny za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych za pośrednictwem Serwisu zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań.

Podmioty niezależne od Administratora mogą umieścić w Serwisie reklamy. Reklamy przybierają formę linków lub banerów kierujących do zewnętrznych od Serwisu stron internetowych. Administrator nie jest odpowiedzialny za treści reklam, jak również nie jest odpowiedzialny za następstwa czynności do podjęcia których zachęcają reklamy.

Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymania w tajemnicy danych dostępowych do Konta. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkody wynikłe z uzyskania hasła do Konta przez osoby trzecie, niezależnie od przyczyny uzyskania tego hasła.

§ 13 Uprawnienia Administratora

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy Rejestracji Usługobiorcy w granicach własnego uznania lub na podstawie przepisów prawa.
 2. Administrator uprawniony jest do:
  1. Zablokowania Konta w trybie natychmiastowym, w razie naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa;
 3. czasowego zawieszenia dostępu Usługobiorców lub Klientów do Serwisu ze względów bezpieczeństwa lub innych ważnych powodów niezależnych od niego, na czas konieczny do usunięcia skutków takich okoliczności. Administrator nie jest odpowiedzialny za szkodę wynikłą z zawieszenia Konta z przyczyn wymienionych w niniejszym punkcie, zgodnie z postanowieniami §11.

§ 14 Wymagania techniczne                                                             

Usługobiorca chcący uzyskać dostęp do Serwisu, który prowadzi Administrator powinien posiadać:

komputer z dostępem do Internetu;

przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 8.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 10 i wyższej, Google Chrome w wersji 17 i wyższej;

rozdzielczość monitora co najmniej: 1024x 768;

włączoną w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies.

§ 15 Prawa własności intelektualnej

Serwis jest własnością Administratora. Baza danych Serwisu, oprogramowanie Serwisu umożliwiające korzystanie z Usług, oraz wszelkie inne elementy dostępne w Serwisie o cechach utworu i pochodzące od Administratora, są jego wyłączną własnością intelektualną.

Usługobiorca może wykorzystywać Serwis i dane w nim zawarte wyłącznie w zakresie określonym przez Regulamin – na własne potrzeby. W szczególności Usługobiorca nie ma prawa do:

tłumaczenia, przystosowywania, zmian układu lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w systemie teleinformatycznym Serwisu Usługodawcy;

rozpowszechniania, powielania, kopiowania, wykorzystywania w całości lub części  informacji umieszczonych w  Serwisie, w tym w szczególności na zasadach użyczenia, najmu, dzierżawy lub sprzedaży;

udostępniania dostępu do Serwisu oraz zawartej na nim bazy danych osobom trzecim, w tym do udostępniania hasła osobom trzecim;

uzyskiwania informacji o wewnętrznej strukturze lub zasadach działania oprogramowania Serwisu Administratora;

nieuprawnionego pobierania, zmieniania lub usuwania danych zawartych w Serwisie;

utrwalania i zwielokrotniania danych pobranych z Serwisu za wyjątkiem sporządzania wydruków wyłącznie na własne potrzeby.

Każde naruszenie praw autorskich Administratora przez Usługobiorcę jest podstawą odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia  4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. Nr 24, poz. 83, z późn. zmian.).

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Klient będący Konsumentem uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37  ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. nr 4 poz. 25, z późn. zm.) z wnioskiem o rozstrzygnięciem sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Informacje o sposobie dostępu do  powyższego trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w podstronie „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 2. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu z uzasadnionych, ważnych przyczyn, w szczególności w celu dostosowania jego treści do wymogów obowiązującego prawa.

O wszelkich zmianach Regulaminu Administrator jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Usługobiorców poprzez ich publikację w formie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie Serwisu.

W odniesieniu do Usługobiorców, których adres e-mail jest Administratorowi wiadomy w wyniku założenia Konta lub subskrypcji Newslettera Administrator wystosuje powiadomienia o zmianie Regulaminu poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Powiadomienie drogą e-mail będzie ograniczało się do wskazania adresu www, pod którym dostępna jest nowa wersja Regulaminu.

Data publikacji zmienionych postanowień Regulaminu stanowi datę ich wejścia w życie. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają wpływu na obowiązki, jakie zostały nałożone na Usługobiorcę lub uprawnienia, jakie Usługobiorca nabył na podstawie postanowień Regulaminu, obowiązujących w chwili zawarcia przez Usługobiorcę Umowy.

Usługobiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go przez Administratora o zmianie Regulaminu.

Podane przez Usługobiorców dane osobowe Administrator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności Serwisu.

Kontakt z Administratorem odbywa się w drodze korespondencji mailowej, którą należy kierować na adres hello@366concept.com lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Kontakt Klientów z Administratorem powinien być kierowany z adresu e-mail podanego podczas Rejestracji.

Niniejszy Regulamin w jego aktualnej wersji jest dostępny na stronach Serwisu, pod adresem: www.sklep.366concept.com/regulamin

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 21.05.2019

Załącznik nr 1 – Wzór formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy Sprzedaży)


_____________________

(data i miejscowość)

_____________________
(imię i nazwisko Konsumenta)

_____________________

_____________________

_____________________

(adres Konsumenta)

Agata Górka i Maciej Cypryk,

 „366 Concept Agata Górka Maciej Cypryk s.c.”

ul. Tymienieckiego 3, B11, 90-365 Łódź

NIP: 7282806165

REGON: 363734637

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od Umowy

Sprzedaży zawartej dnia _____________________________________ następujących rzeczy:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________

Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.

Załącznik nr 2 – Polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne.

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych w ramach Serwisu 366concept.com są Agata Górka i Maciej Cypryk, działający jako wspólnicy spółki cywilnej „366 Concept Agata Górka Maciej Cypryk s.c.” z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 3, B11, kod pocztowy: 90-365, NIP: 7282806165 REGON: 363734637; adres korespondencji elektronicznej: hello@366concept.com; telefon kontaktowy: +48 793413673, +48 502251616.
 2. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszego dokumentu z dużej litery należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Serwisu.
 3. Administrator zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane dla zgodnych z prawem celów, niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnego z tymi celami.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Usługobiorcach i ich zachowaniu w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje;

poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Cel i zakres zbierania danych.

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień oraz Umów Sprzedaży, w tym w szczególności:
 2. w celu realizacji składanych przez Usługobiorcę Zamówień na Produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu;
 3. w celu rozpatrywania składanych przez Usługobiorców reklamacji;
 4. w celu zapewnienia Usługobiorcom bezpłatnej subskrypcji Newslettera.
 5. Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
 6. Adres korespondencji elektronicznej;
 7. Imię;
 8. Nazwisko;
 9. Adres zamieszkania tj. ulicę, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo;
 10. W wypadku złożenia przez Klienta dyspozycji wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT, Administrator przetwarza ponadto następujące dane osobowe:

Nazwę firmy;

NIP;

Adres prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, nr budynku, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, państwo).

 1. Informacje w formularzach.
 2. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Usługobiorcę.
 3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 4. Dane w formularzach nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą Usługobiorcy.
 5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, w celu skorzystania z subskrypcji Newslettera.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych, serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

4. Udostępnienie danych.

Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Usługobiorcy Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Usługobiorcy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

utrzymanie sesji Usługobiorcy Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Usługobiorca nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

określania profilu Usługobiorcy w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Usługobiorcę.

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Usługobiorcy. Usługobiorcy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

Zalecane jest zapoznanie się z polityką ochrony prywatności tych podmiotów, aby poznać zasady korzystania z plików cookies wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Usługobiorca korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Usługobiorcy lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Usługobiorcy gromadzonych przez sieć reklamową Google Usługobiorca może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

6. Logi serwera.

Informacje o niektórych zachowaniach Usługobiorców podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Usługobiorcę (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce Usługobiorcy,

Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

Jeśli Usługobiorca nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Usługobiorcy może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

W celu zarządzania ustawieniami cookies Usługobiorca powinien wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępować zgodnie z instrukcjami:

 1. Internet Explorer
 2. Chrome
 3. Safari
 4. Firefox
 5. Opera
 6. Android
 7. Safari (iOS)
 8. Windows Phone
 9. Blackberry

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów